Pages

ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA
 PROCESNIH SIGNALA POMOCU
 EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE
 ENTROPIJE
ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA PROCESNIH SIGNALA POMOCU EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE ENTROPIJE
Darko Krmpotić
Prikazan je postupak kojim se u potpuno automatiziranom i robotiziranom proizvodnom procesu određuju mjesta potencijalnog pada kvalitete izlaznog proizvoda u vremenu koje je i do reda veličine kraće od klasičnih statističkih postupaka kontrole kvalitete. Postupak je zasnovan na usporedbenoj analizi entropija procesnih signala kontrole kvalitete i signala škarta izlazne kvalitete obročnog proizvodnog procesa u keramičkoj industriji. Ovime se predlaže metodologija primjene...
Algoritam transformacije ontologije u
 strukturu taksonomije za evidencijsko
 zakljuˇcivanj
Algoritam transformacije ontologije u strukturu taksonomije za evidencijsko zakljuˇcivanj
Tomislav Galba
Modeliranje podataka predstavlja proces stvaranja modela podataka kojim se simboliˇcki opisuju hijerarhijski odnosi izmed¯u stvari i dogad¯aja u nekom sustavu ili procesu. Ontologije kao napredniji naˇcin modeliranja podataka na raspolaganju imaju ve´ci broj jeziˇcnih konstrukata u odnosu na uobiˇcajene naˇcine modeliranja. Uz navedeno, ontologije na raspolaganju imaju i zaklju ˇcivaˇc koji na temelju znaˇcenja daje logiˇcke zakljuˇcke koji utjeˇcu na hijerarhijsku...
DETEKCIJA STEPENICA I PJEŠAČKIH PRIJELAZA MORFOLOŠKOM OBRADOM I ANALIZOM SLIKE U SVRHU USMJERAVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA
DETEKCIJA STEPENICA I PJEŠAČKIH PRIJELAZA MORFOLOŠKOM OBRADOM I ANALIZOM SLIKE U SVRHU USMJERAVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA
Krešimir Romić
Većina slijepih i slabovidnih osoba još ne koristi napredne sustave za pomoć pri kretanju i orijentaciji. Iako još nije vrijeme za potpuno izbacivanje ustaljenih metoda poput bijelog štapa, napredak tehnologije sada omogućava razvijanje i postupno uvođenje digitalnih mobilnih sustava za pomoć slijepima i slabovidnima. U ovoj disertaciji opisana je problematika koju mora riješiti takav sustav s naglaskom na metode navođenja prilikom kretanja korištenjem kamere i računalnom obradom...
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ
MREŢI POMOĆU SUSTAVA S
NEIZRAZITOM LOGIKOM
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ MREŢI POMOĆU SUSTAVA S NEIZRAZITOM LOGIKOM
Slaven Kaluđer
U doktorskoj disertaciji razvijen je neizraziti ekspertni sustav (off-line) za dijagnozu kvara u distributivnoj mreţi na bazi strukturalnog i funkcionalnog djelovanja releja i prekidača. Prikazan je novi način modeliranja funkcionalnog djelovanja releja i prekidača koji je opisan pomoću neizrazite logike. Neizrazita logika (više-vrijednosna logika) je metoda koja se bavi modeliranjem nepreciznosti, nesigurnosti kod donošenja odluka. Poboljšava i povećava potencijal kod...
Detekcija otočnog pogona foto naponskih sustava metodama umjetne inteligencije
Detekcija otočnog pogona foto naponskih sustava metodama umjetne inteligencije
Dragan Mlakić
U doktorskom radu je predstavljena metodologija detekcije otočnog rada distribuiranih izvora energije uz pomoć metoda umjetne inteligencije (umjetne inteligencije) sa ciljem zadržavanja pasivne prirode metode detekcije a povećanja preciznosti, smanjenja vremena detekcije i zone ne-detekcije (zone ne detekcije). Predložena metodologija se sastoji od tri cjeline realizirane kroz 9 poglavlja: snimanje parametara mreže sa pametnim brojilom, treniranje umjetne inteligencije metoda sa...
HIBRIDNA METODA ZA IZRADU TERMODINAMIČKOG
 MODELA ZGRADE TEMELJENA NA OTPORNIČKOKAPACITIVNOJ
 ANALOGIJI
HIBRIDNA METODA ZA IZRADU TERMODINAMIČKOG MODELA ZGRADE TEMELJENA NA OTPORNIČKOKAPACITIVNOJ ANALOGIJI
Filip Belić
U ovoj disertaciji istražena je izrada termodinamičkog modela zgrade i HVAC sustava, s namjerom da se model koristi kao temelj upravljanja u modelskom prediktivnom upravljanju, a sve s ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti u zgradi. Cilj istraživanja bio je razvoj metode za izradu hibridnog termodinamičkog modela zgrade tipa siva kutija koji se temelji na otporničkokapacitivnoj analogiji za određivanje strukture modela i te određivanju parametara modela na temelju...
Left Atrial Appendage Segmentation and Analysis in Cardiovascular CT Images
Left Atrial Appendage Segmentation and Analysis in Cardiovascular CT Images
Hrvoje Leventić
Cardiovascular diseases are the main cause of death both in Europe and globally. Predominantly the elderly population suffers from cardiovascular diseases, especially in the developed countries, while at the same time the world population is getting older. Globally, number of people above 60 is estimated to more than double in thirty years from now. Thus, any improvements in the methods for diagnosis, treatment and prevention of cardiovascular diseases will significantly ...
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
Damir Blažević
Održavanje prema stanju elektroenergetskog sustava zahtjevan je i složen zadatak. Uključuje donošenje odluka na temelju analize nekoliko desetaka atributa. Odluke se donose na temelju podataka koji u sebi sadrže određenu količinu nesigurnosti, kvalitativnih ocjena i numeričkih podataka. Sve podatke, koji se prikupljaju uz pomoć za to posebno namijenjene mjerne opreme, daljinskog očitavanja ili od strane zaposlenika, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i pridružiti im...
MODEL PLANIRANJA URBANE DISTRIBUCIJSKE MREŽE
 U PRIJELAZU PREMA PAMETNOJ MREŽI
MODEL PLANIRANJA URBANE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U PRIJELAZU PREMA PAMETNOJ MREŽI
Damir Crnković
Ovaj disertacijski rad se sastoji od tri osnovna dijela kojima je cilj ostvariti opći model distribucijske mreže i njegovu optimalizaciju prema postizanju uvjeta ostvarenja pametne mreže. U prvom dijelu disertacije je napravljena temeljita energetska analiza i optimiranje tokova snage distribucijske mreže sa ciljem njenog unaprijeđenja i otklanjanja svih postojećih i potencijalnih poteškoća u njenom radu. Za primjer i podlogu promatranja je odabrana 10(20) kV distribucijska mreža...
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
Hrvoje Očevčić
Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava je vrlo važan segment upravljanja tvrtkama u cijelosti. Količina podataka koja se svakodnevno obrađuje, a i pohranjuje se povećava i često istovremeno postaje i prednost i nedostatak. Takvi podaci često služe samo za forenzičke analize. Cilj ovoga rada je iskoristiti podatke koji se pohranjuju u informacijskim sustavima izgradnjom modela za izračun vjerojatnosti budućeg događaja. Događaj je prema tezi rada često određen...
MODELIRANJE SINKRONOG MOTORA
 S UNUTARNJIM PERMANENTNIM MAGNETIMA I KONCENTRIRANIM NAMOTOM
MODELIRANJE SINKRONOG MOTORA S UNUTARNJIM PERMANENTNIM MAGNETIMA I KONCENTRIRANIM NAMOTOM
Venco Ćorluka
Rad se bavi dvoosnim magnetskim nelinearnim dinamičkim modelom sinkronoga motora s unutarnjim permanentni magnetima (SMUPM) i koncentriranim namotom. Model je napisan u smjeru vektora ulančanoga toka permanentnoga magneta. Rad uključuje cjelovitu matematičku analizu modela. Počinje opisivanjem električnih i mehaničkih jednadžbi trofaznoga motora. Magnetski nelinearna svojstva željezne jezgre u ravnotežnim jednadžbama opisuju se karakteristikama ulančanih tokova faznih namota koji...
MOGUĆNOST PRIMJENE DIFERENCIJALNE DIGITALNE HOLOGRAFIJE U KONTROLI KVALITETE
MOGUĆNOST PRIMJENE DIFERENCIJALNE DIGITALNE HOLOGRAFIJE U KONTROLI KVALITETE
Krešimir Nenadić
Ova disertacija predlaˇze i prouˇcava novu metodu DDH koja snimanjem holograma trodimenzionalnog objekta i obradom i analizom dvodimenzionalne snimke moˇze detektirati razlike izmed¯u referentnog objekta bez oˇste´cenja i objekta s nepoznatim oˇste´cenjem. U disertaciji je pokazano da se obrada i analiza rezultata moˇze obaviti na hologramima snimljenih objekata ili na razlikama holograma objekta bez oˇste´cenja s hologramom objekta s nepoznatim oˇste´cenjem. Ako se...

Pages