Pages

ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA
 PROCESNIH SIGNALA POMOCU
 EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE
 ENTROPIJE
ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA PROCESNIH SIGNALA POMOCU EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE ENTROPIJE
Darko Krmpotić
Prikazan je postupak kojim se u potpuno automatiziranom i robotiziranom proizvodnom procesu određuju mjesta potencijalnog pada kvalitete izlaznog proizvoda u vremenu koje je i do reda veličine kraće od klasičnih statističkih postupaka kontrole kvalitete. Postupak je zasnovan na usporedbenoj analizi entropija procesnih signala kontrole kvalitete i signala škarta izlazne kvalitete obročnog proizvodnog procesa u keramičkoj industriji. Ovime se predlaže metodologija primjene...
Algoritam transformacije ontologije u
 strukturu taksonomije za evidencijsko
 zakljuˇcivanj
Algoritam transformacije ontologije u strukturu taksonomije za evidencijsko zakljuˇcivanj
Tomislav Galba
Modeliranje podataka predstavlja proces stvaranja modela podataka kojim se simboliˇcki opisuju hijerarhijski odnosi izmed¯u stvari i dogad¯aja u nekom sustavu ili procesu. Ontologije kao napredniji naˇcin modeliranja podataka na raspolaganju imaju ve´ci broj jeziˇcnih konstrukata u odnosu na uobiˇcajene naˇcine modeliranja. Uz navedeno, ontologije na raspolaganju imaju i zaklju ˇcivaˇc koji na temelju znaˇcenja daje logiˇcke zakljuˇcke koji utjeˇcu na hijerarhijsku...
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ
MREŢI POMOĆU SUSTAVA S
NEIZRAZITOM LOGIKOM
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ MREŢI POMOĆU SUSTAVA S NEIZRAZITOM LOGIKOM
Slaven Kaluđer
U doktorskoj disertaciji razvijen je neizraziti ekspertni sustav (off-line) za dijagnozu kvara u distributivnoj mreţi na bazi strukturalnog i funkcionalnog djelovanja releja i prekidača. Prikazan je novi način modeliranja funkcionalnog djelovanja releja i prekidača koji je opisan pomoću neizrazite logike. Neizrazita logika (više-vrijednosna logika) je metoda koja se bavi modeliranjem nepreciznosti, nesigurnosti kod donošenja odluka. Poboljšava i povećava potencijal kod...
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
Damir Blažević
Održavanje prema stanju elektroenergetskog sustava zahtjevan je i složen zadatak. Uključuje donošenje odluka na temelju analize nekoliko desetaka atributa. Odluke se donose na temelju podataka koji u sebi sadrže određenu količinu nesigurnosti, kvalitativnih ocjena i numeričkih podataka. Sve podatke, koji se prikupljaju uz pomoć za to posebno namijenjene mjerne opreme, daljinskog očitavanja ili od strane zaposlenika, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i pridružiti im...
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
Hrvoje Očevčić
Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava je vrlo važan segment upravljanja tvrtkama u cijelosti. Količina podataka koja se svakodnevno obrađuje, a i pohranjuje se povećava i često istovremeno postaje i prednost i nedostatak. Takvi podaci često služe samo za forenzičke analize. Cilj ovoga rada je iskoristiti podatke koji se pohranjuju u informacijskim sustavima izgradnjom modela za izračun vjerojatnosti budućeg događaja. Događaj je prema tezi rada često određen...
MODELIRANJE SINKRONOG MOTORA
 S UNUTARNJIM PERMANENTNIM MAGNETIMA I KONCENTRIRANIM NAMOTOM
MODELIRANJE SINKRONOG MOTORA S UNUTARNJIM PERMANENTNIM MAGNETIMA I KONCENTRIRANIM NAMOTOM
Venco Ćorluka
Rad se bavi dvoosnim magnetskim nelinearnim dinamičkim modelom sinkronoga motora s unutarnjim permanentni magnetima (SMUPM) i koncentriranim namotom. Model je napisan u smjeru vektora ulančanoga toka permanentnoga magneta. Rad uključuje cjelovitu matematičku analizu modela. Počinje opisivanjem električnih i mehaničkih jednadžbi trofaznoga motora. Magnetski nelinearna svojstva željezne jezgre u ravnotežnim jednadžbama opisuju se karakteristikama ulančanih tokova faznih namota koji...
MOGUĆNOST PRIMJENE DIFERENCIJALNE DIGITALNE HOLOGRAFIJE U KONTROLI KVALITETE
MOGUĆNOST PRIMJENE DIFERENCIJALNE DIGITALNE HOLOGRAFIJE U KONTROLI KVALITETE
Krešimir Nenadić
Ova disertacija predlaˇze i prouˇcava novu metodu DDH koja snimanjem holograma trodimenzionalnog objekta i obradom i analizom dvodimenzionalne snimke moˇze detektirati razlike izmed¯u referentnog objekta bez oˇste´cenja i objekta s nepoznatim oˇste´cenjem. U disertaciji je pokazano da se obrada i analiza rezultata moˇze obaviti na hologramima snimljenih objekata ili na razlikama holograma objekta bez oˇste´cenja s hologramom objekta s nepoznatim oˇste´cenjem. Ako se...
Modeliranje i analiza distribucijske mreže s fotonaponskim elektranama i pametnim brojilima
Modeliranje i analiza distribucijske mreže s fotonaponskim elektranama i pametnim brojilima
Igor Kakuk
Postupnim otvaranjem tržišta električne energije, te nastajanjem sve većeg broja distribuiranih izvora električne energije rastu zahtjevi prema uslugama očitanja parametara električne energije bitnih za brzo, sigurno i efikasno funkcioniranje tržišta električnom energijom, pa u prvi plan dolaze sustavi koji mogu ispuniti postavljene zahtjeve. Sustavi AMR se pokazuju kao jedini koji efikasno mogu prikupiti mjerne podatke potrebne tržištu tipa krivulje tereta djelatne...
Nova arhitektura nabojske pumpe s Fibonaccijevim
 stupnjem
Nova arhitektura nabojske pumpe s Fibonaccijevim stupnjem
Davor Vinko
U ovoj je doktorskoj disertaciji predstavljena nova arhitektura nabojske pumpe. U prvom dijelu rada opisan je osnovni princip rada najčešće korištene nabojske pumpe, Dicksonove nabojske pumpe, te razvijen njen novi matematički model. Novi matematički model je primjenjiv na bilo koju dvo faznu nabojsku pumpu i od postojećih se razlikuje po tome što uzima u obzir utjecaj otpora kanala tranzistora i izvora. Na osnovu predstavljenog matematičkog modela, predložena je nova metoda...
OPTIMIZACIJA DIJAGRAMA ZRAČENJA ANTENSKIH NIZOVA
 NA SFERNOJ PODLOZI
OPTIMIZACIJA DIJAGRAMA ZRAČENJA ANTENSKIH NIZOVA NA SFERNOJ PODLOZI
Vanja Mandrić
Disertacija govori o konformnim nizovima – antenama koje imaju sposobnost prilagodbe podlozi na koju su postavljene. Dobre karakteristike poput mogućnosti pokrivanja cijele hemisfere, preko šireg frekvencijskog područja od područja planarnih nizova, do mogućnosti usmjeravanja glavne latice u željenom smjeru i pri tom ne gubljenju na vrijednosti dobitka, čine ove antenske sustave primjenjive u različitim područjima komunikacija, u vojnoj i zrakoplovnoj industriji, mogu...
PLANIRANJE OPTIMALNOG POGONA DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE HIBRIDNOM METODOM
PLANIRANJE OPTIMALNOG POGONA DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE HIBRIDNOM METODOM
Marko Vukobratović
U doktorskom radu predstavljen je algoritam kratkoročnog planiranja pogona distribuiranih izvora koji ima za cilj smanjenje tehničkih gubitaka radne snage u aktivnoj distributivnoj mreži. Predloženi algoritam se sastoji od tri cjeline realizirane metodama računalne inteligencije: predviđanja proizvodnje sunčanih elektrana, planiranja optimalnog pogona hibridnih distribuiranih izvora i ocjenjivanja optimizacijskih rješenja. Predviđanje proizvodnje sunčanih elektrana realizirano je...
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE
 NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH
 MREŽA KOMBINIRANJEM
 HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH
 OPTIMIZACIJSKIH METODA
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽA KOMBINIRANJEM HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH OPTIMIZACIJSKIH METODA
Amir Softić
U ovoj disertaciji predstavljen je novi, poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža. Model koristi hijerarhijske i stohastičke metode optimizacije, kao i suvremene programe za crtanje i proračune tokova snaga. Iz skupine hijerarhijskih metoda u modelu su korištene metoda neizrazitog grupiranja i analitički hijerarhijski postupak. Uporaba ovih metoda daje najbolje prostorno rješenje niskonaponske distribucijske mreže. Iz skupine stohastičkih metoda u...

Pages