Error message

Notice: Trying to get property of non-object in dohvati_vrstu_pristupa_objektu() (line 103 of /data/www/drupal/sites/all/modules/dabar/dabar_modules/dabar_request_a_copy/dabar_request_a_copy.module).

Pages

ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA
 PROCESNIH SIGNALA POMOCU
 EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE
 ENTROPIJE
ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA PROCESNIH SIGNALA POMOCU EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE ENTROPIJE
Darko Krmpotić
Prikazan je postupak kojim se u potpuno automatiziranom i robotiziranom proizvodnom procesu određuju mjesta potencijalnog pada kvalitete izlaznog proizvoda u vremenu koje je i do reda veličine kraće od klasičnih statističkih postupaka kontrole kvalitete. Postupak je zasnovan na usporedbenoj analizi entropija procesnih signala kontrole kvalitete i signala škarta izlazne kvalitete obročnog proizvodnog procesa u keramičkoj industriji. Ovime se predlaže metodologija primjene...
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ
MREŢI POMOĆU SUSTAVA S
NEIZRAZITOM LOGIKOM
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ MREŢI POMOĆU SUSTAVA S NEIZRAZITOM LOGIKOM
Slaven Kaluđer
U doktorskoj disertaciji razvijen je neizraziti ekspertni sustav (off-line) za dijagnozu kvara u distributivnoj mreţi na bazi strukturalnog i funkcionalnog djelovanja releja i prekidača. Prikazan je novi način modeliranja funkcionalnog djelovanja releja i prekidača koji je opisan pomoću neizrazite logike. Neizrazita logika (više-vrijednosna logika) je metoda koja se bavi modeliranjem nepreciznosti, nesigurnosti kod donošenja odluka. Poboljšava i povećava potencijal kod...
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
Damir Blažević
Održavanje prema stanju elektroenergetskog sustava zahtjevan je i složen zadatak. Uključuje donošenje odluka na temelju analize nekoliko desetaka atributa. Odluke se donose na temelju podataka koji u sebi sadrže određenu količinu nesigurnosti, kvalitativnih ocjena i numeričkih podataka. Sve podatke, koji se prikupljaju uz pomoć za to posebno namijenjene mjerne opreme, daljinskog očitavanja ili od strane zaposlenika, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i pridružiti im...
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
Hrvoje Očevčić
Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava je vrlo važan segment upravljanja tvrtkama u cijelosti. Količina podataka koja se svakodnevno obrađuje, a i pohranjuje se povećava i često istovremeno postaje i prednost i nedostatak. Takvi podaci često služe samo za forenzičke analize. Cilj ovoga rada je iskoristiti podatke koji se pohranjuju u informacijskim sustavima izgradnjom modela za izračun vjerojatnosti budućeg događaja. Događaj je prema tezi rada često određen...
MOGUĆNOST PRIMJENE DIFERENCIJALNE DIGITALNE HOLOGRAFIJE U KONTROLI KVALITETE
MOGUĆNOST PRIMJENE DIFERENCIJALNE DIGITALNE HOLOGRAFIJE U KONTROLI KVALITETE
Krešimir Nenadić
Ova disertacija predlaˇze i prouˇcava novu metodu DDH koja snimanjem holograma trodimenzionalnog objekta i obradom i analizom dvodimenzionalne snimke moˇze detektirati razlike izmed¯u referentnog objekta bez oˇste´cenja i objekta s nepoznatim oˇste´cenjem. U disertaciji je pokazano da se obrada i analiza rezultata moˇze obaviti na hologramima snimljenih objekata ili na razlikama holograma objekta bez oˇste´cenja s hologramom objekta s nepoznatim oˇste´cenjem. Ako se...
Modeliranje i analiza distribucijske mreže s fotonaponskim elektranama i pametnim brojilima
Modeliranje i analiza distribucijske mreže s fotonaponskim elektranama i pametnim brojilima
Igor Kakuk
Postupnim otvaranjem tržišta električne energije, te nastajanjem sve većeg broja distribuiranih izvora električne energije rastu zahtjevi prema uslugama očitanja parametara električne energije bitnih za brzo, sigurno i efikasno funkcioniranje tržišta električnom energijom, pa u prvi plan dolaze sustavi koji mogu ispuniti postavljene zahtjeve. Sustavi AMR se pokazuju kao jedini koji efikasno mogu prikupiti mjerne podatke potrebne tržištu tipa krivulje tereta djelatne...
Nova arhitektura nabojske pumpe s Fibonaccijevim
 stupnjem
Nova arhitektura nabojske pumpe s Fibonaccijevim stupnjem
Davor Vinko
U ovoj je doktorskoj disertaciji predstavljena nova arhitektura nabojske pumpe. U prvom dijelu rada opisan je osnovni princip rada najčešće korištene nabojske pumpe, Dicksonove nabojske pumpe, te razvijen njen novi matematički model. Novi matematički model je primjenjiv na bilo koju dvo faznu nabojsku pumpu i od postojećih se razlikuje po tome što uzima u obzir utjecaj otpora kanala tranzistora i izvora. Na osnovu predstavljenog matematičkog modela, predložena je nova metoda...
OPTIMIZACIJA DIJAGRAMA ZRAČENJA ANTENSKIH NIZOVA
 NA SFERNOJ PODLOZI
OPTIMIZACIJA DIJAGRAMA ZRAČENJA ANTENSKIH NIZOVA NA SFERNOJ PODLOZI
Vanja Mandrić
Disertacija govori o konformnim nizovima – antenama koje imaju sposobnost prilagodbe podlozi na koju su postavljene. Dobre karakteristike poput mogućnosti pokrivanja cijele hemisfere, preko šireg frekvencijskog područja od područja planarnih nizova, do mogućnosti usmjeravanja glavne latice u željenom smjeru i pri tom ne gubljenju na vrijednosti dobitka, čine ove antenske sustave primjenjive u različitim područjima komunikacija, u vojnoj i zrakoplovnoj industriji, mogu...
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE
 NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH
 MREŽA KOMBINIRANJEM
 HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH
 OPTIMIZACIJSKIH METODA
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽA KOMBINIRANJEM HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH OPTIMIZACIJSKIH METODA
Amir Softić
U ovoj disertaciji predstavljen je novi, poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža. Model koristi hijerarhijske i stohastičke metode optimizacije, kao i suvremene programe za crtanje i proračune tokova snaga. Iz skupine hijerarhijskih metoda u modelu su korištene metoda neizrazitog grupiranja i analitički hijerarhijski postupak. Uporaba ovih metoda daje najbolje prostorno rješenje niskonaponske distribucijske mreže. Iz skupine stohastičkih metoda u...
PREDVIĐANJE ODRŽAVANJA TEHNIČKOG
 SUSTAVA PROCJENOM STANJA
PREDVIĐANJE ODRŽAVANJA TEHNIČKOG SUSTAVA PROCJENOM STANJA
Damir Blažević
Održavanje prema stanju elektroenergetskog sustava zahtjevan je i složen zadatak. Uključuje donošenje odluka na temelju analize višestrukih atributa. Odluke se donose na temelju podataka koji u sebi sadrže određenu količinu nesigurnosti, kvalitativnih ocjena i numeričkih podataka. Sve podatke, koji se prikupljaju uz pomoć za to posebno namijenjene mjerne opreme, daljinskog očitavanja ili od strane zaposlenika, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i pridružiti im...
Poboljšanje kvalitete usluge primjenom višeodredišne topologije i višekanalne arhitekture u bežičnim senzorskim i aktorskim mrežama
Poboljšanje kvalitete usluge primjenom višeodredišne topologije i višekanalne arhitekture u bežičnim senzorskim i aktorskim mrežama
Goran Horvat
Bežiˇcne senzorske mreže, BSM (engl. Wireless Sensor Networks; WSN) predstavljaju strukturu sadržanu od senzorskih cˇvorova raspored¯enih u promatranom prostoru. Ova disertacija stavlja u prvi plan posebnu vrstu bežiˇcnih senzorskih mreža koja uz osjetni (senzorski) element ukljuˇcuje i aktorski (djelatni) element. Ove vrste BSM-a nazivaju se još i bežiˇcne senzorske i aktorske mreže, BSAM (engl. Wireless Sensor and Actor Networks, WSAN). Razvojem BSAM pojavljuju se nove ...
Razvrstavanje objekata s prostornom neodređenosti primijenjeno na modelu skladišta
Razvrstavanje objekata s prostornom neodređenosti primijenjeno na modelu skladišta
Mirko Kohler
U ovoj disertaciji predstavljene su prilagođene metode i predložena je nova Kombinirana metoda za razvrstavanje objekata koji sadrže neodređenost u svojim prostornim podacima u ℝ3 geometrijskom prostoru. Kombinirana metoda koristi prednosti i uklanja nedostatke postojećih metoda. Ona omogućuje brže razvrstavanje objekata neodređenosti koristeći jednostavne matematičke funkcije usporedbe za odbacivanje grozdova, a koristeći simetralne ravnine za usporedbu i odbacivanju grozdova...

Pages