Pages

ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA
 PROCESNIH SIGNALA POMOCU
 EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE
 ENTROPIJE
ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA PROCESNIH SIGNALA POMOCU EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE ENTROPIJE
Darko Krmpotić
Prikazan je postupak kojim se u potpuno automatiziranom i robotiziranom proizvodnom procesu određuju mjesta potencijalnog pada kvalitete izlaznog proizvoda u vremenu koje je i do reda veličine kraće od klasičnih statističkih postupaka kontrole kvalitete. Postupak je zasnovan na usporedbenoj analizi entropija procesnih signala kontrole kvalitete i signala škarta izlazne kvalitete obročnog proizvodnog procesa u keramičkoj industriji. Ovime se predlaže metodologija primjene...
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ
MREŢI POMOĆU SUSTAVA S
NEIZRAZITOM LOGIKOM
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ MREŢI POMOĆU SUSTAVA S NEIZRAZITOM LOGIKOM
Slaven Kaluđer
U doktorskoj disertaciji razvijen je neizraziti ekspertni sustav (off-line) za dijagnozu kvara u distributivnoj mreţi na bazi strukturalnog i funkcionalnog djelovanja releja i prekidača. Prikazan je novi način modeliranja funkcionalnog djelovanja releja i prekidača koji je opisan pomoću neizrazite logike. Neizrazita logika (više-vrijednosna logika) je metoda koja se bavi modeliranjem nepreciznosti, nesigurnosti kod donošenja odluka. Poboljšava i povećava potencijal kod...
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
MODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
Hrvoje Očevčić
Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava je vrlo važan segment upravljanja tvrtkama u cijelosti. Količina podataka koja se svakodnevno obrađuje, a i pohranjuje se povećava i često istovremeno postaje i prednost i nedostatak. Takvi podaci često služe samo za forenzičke analize. Cilj ovoga rada je iskoristiti podatke koji se pohranjuju u informacijskim sustavima izgradnjom modela za izračun vjerojatnosti budućeg događaja. Događaj je prema tezi rada često određen...
Modeliranje i analiza distribucijske mreže s fotonaponskim elektranama i pametnim brojilima
Modeliranje i analiza distribucijske mreže s fotonaponskim elektranama i pametnim brojilima
Igor Kakuk
Postupnim otvaranjem tržišta električne energije, te nastajanjem sve većeg broja distribuiranih izvora električne energije rastu zahtjevi prema uslugama očitanja parametara električne energije bitnih za brzo, sigurno i efikasno funkcioniranje tržišta električnom energijom, pa u prvi plan dolaze sustavi koji mogu ispuniti postavljene zahtjeve. Sustavi AMR se pokazuju kao jedini koji efikasno mogu prikupiti mjerne podatke potrebne tržištu tipa krivulje tereta djelatne...
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE
 NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH
 MREŽA KOMBINIRANJEM
 HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH
 OPTIMIZACIJSKIH METODA
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽA KOMBINIRANJEM HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH OPTIMIZACIJSKIH METODA
Amir Softić
U ovoj disertaciji predstavljen je novi, poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža. Model koristi hijerarhijske i stohastičke metode optimizacije, kao i suvremene programe za crtanje i proračune tokova snaga. Iz skupine hijerarhijskih metoda u modelu su korištene metoda neizrazitog grupiranja i analitički hijerarhijski postupak. Uporaba ovih metoda daje najbolje prostorno rješenje niskonaponske distribucijske mreže. Iz skupine stohastičkih metoda u...
Poboljšanje kvalitete usluge primjenom višeodredišne topologije i višekanalne arhitekture u bežičnim senzorskim i aktorskim mrežama
Poboljšanje kvalitete usluge primjenom višeodredišne topologije i višekanalne arhitekture u bežičnim senzorskim i aktorskim mrežama
Goran Horvat
Bežiˇcne senzorske mreže, BSM (engl. Wireless Sensor Networks; WSN) predstavljaju strukturu sadržanu od senzorskih cˇvorova raspored¯enih u promatranom prostoru. Ova disertacija stavlja u prvi plan posebnu vrstu bežiˇcnih senzorskih mreža koja uz osjetni (senzorski) element ukljuˇcuje i aktorski (djelatni) element. Ove vrste BSM-a nazivaju se još i bežiˇcne senzorske i aktorske mreže, BSAM (engl. Wireless Sensor and Actor Networks, WSAN). Razvojem BSAM pojavljuju se nove ...
Razvrstavanje objekata s prostornom neodređenosti primijenjeno na modelu skladišta
Razvrstavanje objekata s prostornom neodređenosti primijenjeno na modelu skladišta
Mirko Kohler
U ovoj disertaciji predstavljene su prilagođene metode i predložena je nova Kombinirana metoda za razvrstavanje objekata koji sadrže neodređenost u svojim prostornim podacima u ℝ3 geometrijskom prostoru. Kombinirana metoda koristi prednosti i uklanja nedostatke postojećih metoda. Ona omogućuje brže razvrstavanje objekata neodređenosti koristeći jednostavne matematičke funkcije usporedbe za odbacivanje grozdova, a koristeći simetralne ravnine za usporedbu i odbacivanju grozdova...
STABILIZATOR ELEKTROMEHANIČKIH NJIHANJA SINKRONOG GENERATORA ZASNOVAN NA ENERGETSKIM FUNKCIJAMA
STABILIZATOR ELEKTROMEHANIČKIH NJIHANJA SINKRONOG GENERATORA ZASNOVAN NA ENERGETSKIM FUNKCIJAMA
Vedrana Jerković Štil
U doktorskoj disertaciji izvršena je sinteza nelinearnog IDA stabilizatora elektromehaničkih njihanja koji ujedinjuje automatski regulator napona i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Polazište za izgradnju nelinearnog IDA stabilizatora elektromehaničkih njihanja je nelinearni model sinkronog generatora s istaknutim polovima trećeg reda čiji je izvod detaljno analiziran. Za sintezu IDA stabilizatora povoljno je matematički model sinkronog generatora zapisati PCH obliku. Osim...
STABILNOST PRETKAOTIČNIH USTALJENIH STANJA FEROREZONANTNOG KRUGA
STABILNOST PRETKAOTIČNIH USTALJENIH STANJA FEROREZONANTNOG KRUGA
Igor Lukačević
Ferorezonancija se pojavljuje u elektroenergetskim sustavima se kao neželjeno stanje sustava koje može dovesti do oštećenja pojedinih dijelova sustava. Osnovna komponenta ferorezonantnog dijela elektroenergetske mreže je nelinearna zavojnica sa željeznom jezgrom koju u stvarnosti predstavljaju energetski i mjerni transformatori i kompenzacijske prigušnice. Opisano je nekoliko karakterističnih primjera ferorezonantnih dijelova elektroenergetske mreže koji se mogu modelirati...
Tehno-ekonomski model za uvođenje širokopojasnog pristupa
Internetu u ruralnim područjima
Tehno-ekonomski model za uvođenje širokopojasnog pristupa Internetu u ruralnim područjima
Višnja Križanović Čik
Unatoč brojnim koristima koje proizlaze iz primjene širokopojasnih pristupnih tehnologija i usluga, danas postoji mnoštvo ruralnih područja u Svijetu u kojima širokopojasni pristup Internetu nije dostupan. Ova se disertacija bavi problematikom vezanom uz uvođenje širokopojasnog pristupa Internetu u ruralnim područjima. U disertaciji je provedena analiza stanja te su utvrđene razlike u stopama usvajanja i primjeni širokopojasnih tehnologija i usluga u odabranim ruralnim i...
Unaprijeđeni algoritmi za detekciju neispravnosti sirovih keramičkih pločica u stvarnom vremenu
Unaprijeđeni algoritmi za detekciju neispravnosti sirovih keramičkih pločica u stvarnom vremenu
Tomislav Matić
U ovoj disertaciji objašnjena je problematika vizualne detekcije neispravnosti na sirovim keramičkim pločicama. Predstavljen je prototip sustava za detekciju neispravnosti na sirovim pločicama temeljen na digitalnoj kameri i paralelnoj procesnoj jedinici. Neispravnosti na sirovim pločicama detaljno su analizirane i kategorizirane. Obrada sive slike dobivena s prototipom predloženog sustava podijeljena je u nekoliko faza: predobrada slike, izdvajanje sirove keramičke pločice od...
Unaprijeđeni postupci za raspoznavanje razina boli na
 temelju slika lica
Unaprijeđeni postupci za raspoznavanje razina boli na temelju slika lica
Bruno Zorić
U ovoj disertaciji razmatran je problem raspoznavanja razina boli na osnovu slike lica. Rijec je o složenom problemu iz domene raspoznavanja uzoraka, a za cije se rješavanje uobicajeno rabe postupci strojnog ucenja namijenjeni nadziranoj klasifikaciji. S obzirom da se klasifikacijska procedura provodi u nekoliko koraka, u sklopu ove disertacije predložene su ideje koje je moguce ugraditi u pojedine korake te tako pospješiti razinu raspoznavanja boli. Predstavljeni su tako postupak...

Pages